• Số báo danh: 01032404
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.20
 • Ngữ văn:

  4.50
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Vật lý:

  6.25
 • Hóa học:

  5.50
 • Sinh học:

  5.50