• Số báo danh: 01030259
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.00
 • Ngữ văn:

  4.25
 • Ngoại ngữ:

  1.20
 • Lịch sử:

  5.25
 • Địa lý:

  6.25
 • Giáo dục công dân:

  7.75