• Số báo danh: 01031942
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  5.00
 • Ngoại ngữ:

  3.20
 • Vật lý:

  5.25
 • Hóa học:

  6.00
 • Sinh học:

  1.75