• Số báo danh: 01031185
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.20
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  2.20
 • Lịch sử:

  6.00
 • Địa lý:

  8.25
 • Giáo dục công dân:

  8.50