• Số báo danh: 01032007
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.00
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  4.20
 • Vật lý:

  4.50
 • Hóa học:

  7.25
 • Sinh học:

  4.50