• Số báo danh: 01031035
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.00
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  6.60
 • Lịch sử:

  3.75
 • Địa lý:

  7.25
 • Giáo dục công dân:

  6.50