• Số báo danh: 01031287
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.20
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Lịch sử:

  6.50
 • Địa lý:

  8.00
 • Giáo dục công dân:

  8.50