• Số báo danh: 01030698
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.80
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  4.00
 • Lịch sử:

  7.75
 • Địa lý:

  8.75
 • Giáo dục công dân:

  8.00