• Số báo danh: 01032333
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  3.40
 • Vật lý:

  7.25
 • Hóa học:

  6.50
 • Sinh học:

  2.75