• Số báo danh: 01031081
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.20
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  4.60
 • Lịch sử:

  8.75
 • Địa lý:

  9.00
 • Giáo dục công dân:

  8.75