• Số báo danh: 01032858
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  3.80
 • Ngữ văn:

  4.50
 • Ngoại ngữ:

  3.00
 • Vật lý:

  3.50
 • Hóa học:

  2.25
 • Lịch sử:

  2.50
 • Địa lý:

  4.00
 • Sinh học:

  2.75
 • Giáo dục công dân:

  6.25