• Số báo danh: 01032997
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  7.00
 • Ngoại ngữ:

  8.00
 • Vật lý:

  5.50
 • Hóa học:

  7.50
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  8.50
 • Sinh học:

  6.50
 • Giáo dục công dân:

  8.00