• Số báo danh: 01032691
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.20
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  4.40
 • Vật lý:

  6.75
 • Hóa học:

  7.50
 • Lịch sử:

  4.75
 • Địa lý:

  6.75
 • Sinh học:

  3.75
 • Giáo dục công dân:

  7.50