• Số báo danh: 01031454
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.60
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  9.40
 • Lịch sử:

  7.25
 • Địa lý:

  8.25
 • Giáo dục công dân:

  8.50