• Số báo danh: 01030004
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.00
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  3.80
 • Lịch sử:

  5.50
 • Địa lý:

  5.75
 • Giáo dục công dân:

  6.75