• Số báo danh: 01031158
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.60
 • Ngữ văn:

  8.50
 • Ngoại ngữ:

  3.20
 • Lịch sử:

  2.25
 • Địa lý:

  6.75
 • Giáo dục công dân:

  7.00