• Số báo danh: 01031316
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  8.75
 • Ngoại ngữ:

  5.20
 • Lịch sử:

  6.00
 • Địa lý:

  8.50
 • Giáo dục công dân:

  8.25