• Số báo danh: 01032248
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.40
 • Ngữ văn:

  8.75
 • Ngoại ngữ:

  9.40
 • Vật lý:

  8.00
 • Hóa học:

  7.00
 • Sinh học:

  5.00