• Số báo danh: 01030445
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  7.60
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  5.75
 • Giáo dục công dân:

  8.25