• Số báo danh: 01031855
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.20
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  5.80
 • Vật lý:

  8.50
 • Hóa học:

  9.25
 • Sinh học:

  5.50