• Số báo danh: 01032144
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.40
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  2.80
 • Vật lý:

  4.75
 • Hóa học:

  4.75
 • Lịch sử:

  7.75
 • Địa lý:

  9.00
 • Sinh học:

  5.25
 • Giáo dục công dân:

  8.00