• Số báo danh: 01031647
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.60
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  7.40
 • Vật lý:

  9.00
 • Hóa học:

  9.75
 • Sinh học:

  4.50