• Số báo danh: 01033003
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.40
 • Ngữ văn:

  7.75
 • Ngoại ngữ:

  5.60
 • Vật lý:

  3.00
 • Hóa học:

  7.00
 • Lịch sử:

  5.50
 • Địa lý:

  7.25
 • Sinh học:

  6.00
 • Giáo dục công dân:

  8.75