• Số báo danh: 01032086
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.80
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  8.20
 • Vật lý:

  6.50
 • Hóa học:

  2.75
 • Lịch sử:

  4.75
 • Địa lý:

  7.00
 • Sinh học:

  4.75
 • Giáo dục công dân:

  8.50