• Số báo danh: 01030633
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.60
 • Ngữ văn:

  9.25
 • Ngoại ngữ:

  8.40
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  9.00
 • Giáo dục công dân:

  9.00