• Số báo danh: 01032106
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.60
 • Ngữ văn:

  5.25
 • Ngoại ngữ:

  3.80
 • Vật lý:

  4.25
 • Hóa học:

  6.75
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  5.75
 • Sinh học:

  4.50
 • Giáo dục công dân:

  7.25