• Số báo danh: 01032310
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  5.25
 • Ngoại ngữ:

  5.00
 • Vật lý:

  4.50
 • Hóa học:

  9.50
 • Sinh học:

  8.25