• Số báo danh: 01031692
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Vật lý:

  6.50
 • Hóa học:

  5.25
 • Sinh học:

  4.00