• Số báo danh: 01032492
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.80
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  8.60
 • Vật lý:

  7.25
 • Hóa học:

  5.50
 • Sinh học:

  5.75