• Số báo danh: 01032491
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.00
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  5.40
 • Vật lý:

  8.25
 • Hóa học:

  7.00
 • Sinh học:

  4.00