• Số báo danh: 01031415
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.20
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  7.50
 • Giáo dục công dân:

  8.75