• Số báo danh: 01030382
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.20
 • Ngữ văn:

  4.75
 • Ngoại ngữ:

  9.60
 • Lịch sử:

  8.25
 • Địa lý:

  9.25
 • Giáo dục công dân:

  9.25