• Số báo danh: 01032543
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.00
 • Ngữ văn:

  7.75
 • Ngoại ngữ:

  4.60
 • Vật lý:

  6.75
 • Hóa học:

  6.25
 • Sinh học:

  5.00