• Số báo danh: 01032047
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.80
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  5.60
 • Vật lý:

  2.75
 • Hóa học:

  3.00
 • Lịch sử:

  2.25
 • Địa lý:

  3.75
 • Sinh học:

  2.25
 • Giáo dục công dân:

  6.50