• Số báo danh: 01031333
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  3.40
 • Ngữ văn:

  7.00
 • Ngoại ngữ:

  3.00
 • Lịch sử:

  3.50
 • Địa lý:

  8.50
 • Giáo dục công dân:

  8.25