• Số báo danh: 01031609
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  5.60
 • Vật lý:

  7.50
 • Hóa học:

  8.00
 • Sinh học:

  6.00