• Số báo danh: 01032053
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.60
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  5.40
 • Vật lý:

  4.75
 • Hóa học:

  5.25
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  8.50
 • Sinh học:

  4.50
 • Giáo dục công dân:

  7.75