• Số báo danh: 01030497
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.00
 • Ngữ văn:

  5.75
 • Ngoại ngữ:

  2.40
 • Lịch sử:

  5.25
 • Địa lý:

  6.25
 • Giáo dục công dân:

  8.50