• Số báo danh: 01030511
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.00
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  4.80
 • Lịch sử:

  6.25
 • Địa lý:

  8.50
 • Giáo dục công dân:

  9.25