• Số báo danh: 01032103
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.60
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  5.60
 • Vật lý:

  6.00
 • Hóa học:

  6.25
 • Lịch sử:

  6.00
 • Địa lý:

  7.50
 • Sinh học:

  4.00
 • Giáo dục công dân:

  8.00