• Số báo danh: 01030243
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.20
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  4.60
 • Lịch sử:

  3.25
 • Địa lý:

  7.75
 • Giáo dục công dân:

  7.50