• Số báo danh: 01032487
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.00
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  6.00
 • Vật lý:

  8.00
 • Hóa học:

  8.25
 • Sinh học:

  5.00