• Số báo danh: 01032764
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.60
 • Ngữ văn:

  5.00
 • Ngoại ngữ:

  2.60
 • Vật lý:

  3.75
 • Hóa học:

  5.25
 • Lịch sử:

  3.00
 • Địa lý:

  7.75
 • Sinh học:

  3.75
 • Giáo dục công dân:

  7.50