• Số báo danh: 01032329
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.40
 • Ngữ văn:

  5.25
 • Ngoại ngữ:

  4.80
 • Vật lý:

  9.25
 • Hóa học:

  8.75
 • Sinh học:

  5.50