• Số báo danh: 01030380
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.80
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Lịch sử:

  7.25
 • Địa lý:

  7.00
 • Giáo dục công dân:

  8.00