Thí sinh: NGUYỄN HỮU CHIẾN
 • Năm sinh: 06/03/99
 • Số báo danh: 01032076
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.40
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  4.80
 • Vật lý:

  3.50
 • Hóa học:

  2.75
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  6.75
 • Sinh học:

  4.50
 • Giáo dục công dân:

  8.25